Rezultate din textul definițiilor
SACELU 1. Masiv deluros in Subcarpatii Gorjului, in zona de contact cu prelungirile de S ale m-tilor Parang. Axat pe un anticlinal, dealul S. este alcatuit din gresii, marne, argile, nisipuri si conglomerate. Alt. max.: 563 m. Fragmentat de raurile Aninis, Turbati, Blahnita, Ciocardia s.a. Acoperit cu paduri de gorun in amestec cu carpen. 2. Com. in jud. Gorj, situata la poalele dealului omonim, in zona de confl. a raului Turbati cu Blahnita; 1.805 loc. (2005). Muzeu etnografic si de istorie, amenajat intr-o casa din sec. 18. Pomicultura. Centru de dogarit. Satul S. este inclus in randul statiunilor balneoclimaterice, avand numeroase izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, sodice, cunoscute din 1840 si analizate chimic in 1865. Statiunea S. este indicata in tratarea afectiunilor reumatismale, a celor posttraumatice, ginecologice, otorinolaringologice, a bolilor tubului digestiv (colon iritabil), hepatobiliare s.a. Primele stabilimente balneare au fost construite in 1888. Bisericile Sfintii Voievozi (1748-1764) si Sf. Nicolae (1810) si casa lui Vasile Moanga (sec. 18), in satul S. Punct fosilifer (formatiuni eocene) si rezervatia geologica Biserica D******r.Copyright (C) 2004-2020 DEX online (http://dexonline.ro)